Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gister&Vandaag

De besloten vennootschap Gister&Vandaag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17208098  en is gevestigd aan Liesselseweg 122 (5753 PP)  te Deurne

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: De Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Gister&Vandaag.
 6. Producten: De Producten die door Gister&Vandaag worden aangeboden zijn woonartikelen, in het bijzonder meubelen en woonaccessoires.
 7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Gister&Vandaag.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Gister&Vandaag en iedere Overeenkomst tussen Gister&Vandaag en een Koper en op elk Product dat door Gister&Vandaag wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gister&Vandaag aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Gister&Vandaag zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Gister&Vandaag is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Gister&Vandaag gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Gister&Vandaag gedane Aanbod is vrijblijvend. Gister&Vandaag is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Gister&Vandaag het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Gister&Vandaag gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Gister&Vandaag niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Gister&Vandaag kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Wanneer het Aanbod een eiken tafelblad bestemd wordt de naam en bestelde opties met watervaste stift aan de onderkant van het blad geschreven.
 5. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Gister&Vandaag zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gister&Vandaag niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper het Product betaalt of in het geval van een schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding door de Koper van het Aanbod.
 2. Een Aanbod kan door Gister&Vandaag gedaan worden zowel via de website als in de verkoopruimte.
 3. Indien de Koper het Aanbod via de website heeft aanvaard, bevestigt Gister&Vandaag schriftelijk de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, dat kan ook via e-mail. .
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Gister&Vandaag daaraan niet gebonden.
 5. Gister&Vandaag is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden indien de Overeenkomst via de website totstand is gekomen. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Consumenten die een Overeenkomst hebben gesloten in de verkoopruimte.

Artikel 5   Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Gister&Vandaag zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gister&Vandaag het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gister&Vandaag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gister&Vandaag worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gister&Vandaag zijn verstrekt, heeft Gister&Vandaag het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Gister&Vandaag niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Gister&Vandaag, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Gister&Vandaag kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Gister&Vandaag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Gister&Vandaag is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gister&Vandaag bekend was.
 7. Koper vrijwaart Gister&Vandaag voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6   Levering

 1. Als plaats van de (op)levering geldt het adres dat de Koper aan Gister&Vandaag kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Gister&Vandaag of er door andere omstandigheden buiten de macht van Gister&Vandaag enige vertraging ontstaat, heeft Gister&Vandaag recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Gister&Vandaag schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien Gister&Vandaag een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 5. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gister&Vandaag gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 6. Indien de Producten worden bezorgd door Gister&Vandaag of een externe vervoerder is Gister&Vandaag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien Gister&Vandaag gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Gister&Vandaag ter beschikking heeft gesteld.
 8. Gister&Vandaag is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gister&Vandaag is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Indien Koper meerdere items koopt is de langste levertijd van toepassing en wordt er geen standaard deellevering ingepland, dit kan enkel in goed overleg.
 10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gister&Vandaag behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 11. Levering vindt standaard plaats op de begaande grond en kan alleen in vooraf onderling overleg en tegen meerprijs op andere etage’s plaatsvinden, prijs is per situatie afhankelijk.
 12. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat: - De plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken - De verkoper is verplicht om de koper op de hoogte te brengen van de mogelijkheden tijdens een levering. Mocht blijken dat er tijdens de levering nood is aan bijzondere hulpmiddelen zoals bv een lift, takel of kraan, is dit steeds in te schatten en te voorzien door de koper. In dit geval zijn de extra kosten steeds voor de koper.
 13. Eigen transport door de koper is voor risico van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voorkomt door eigen transport van de koper.
 14. Aflevering van artikelen voor de koper, door de ondernemer ,zijn niet kosteloos, tenzij indien anders overeengekomen. De transportkosten worden bepaald door de verkoper.  

Artikel 7   Verpakking en transport

 1. Gister&Vandaag verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Wanneer een levering met pakket dienst niet mogelijk is gaan deze met speciaal transport. Levering vind plaats op begaande grond.
 5. Bij levering speciaal transport wordt van de Koper verwacht dat artikel geleverd kan worden. d.w.z. het artikel kan op normale wijze op de juiste plek worden gezet, Koper is verantwoordelijk voor opmeten van eventuele doorgangen e.d.

Artikel 8   Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Gister&Vandaag erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Gister&Vandaag te worden gemeld op [email protected] . Koper heeft hiertoe een termijn van 30 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 30 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gister&Vandaag op de wijze zoals door Gister&Vandaag aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Gister&Vandaag, conform de retourinstructies van Gister&Vandaag. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. 
 6. Producten die uitgesloten zijn van herroepingsrecht zijn; eiken tafelbladen, banken en schilderijen.
 7. Aankopen via de winkel zijn uitgesloten van herroepingsrecht.
 8. Gister&Vandaag is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 9. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 10. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 11. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Gister&Vandaag te wijten is, zal Gister&Vandaag na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Gister&Vandaag. Gister&Vandaag is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid van deze verklaring.

Artikel 9   Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Gister&Vandaag geen invloed heeft, kan Gister&Vandaag deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Alle offertes hebben tenzij uit de offerte ander blijkt een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte. Een offerte is nooit een bindende overeenkomst. Het is een geheel vrijblijvend aanbod aan de koper. Ze zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De potentiële koper is verplicht de verkoper te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de bijeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. De verkoper behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen, tenzij anders vooraf afgesproken en overeengekomen met de potentiële koper. Zij dienen op eerste verzoek van de verkoper onverwijld teruggeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 6. Verkoper kan (soms) verschillende aankoopprijzen in de winkel en online hebben die afwijken van elkaar. Kopers kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Verkoper gaat ten allen tijde in gesprek met koper voor een toelichting hierover.
 7. Verkoper kan dagelijks diens prijzen aanpassen. Kopers kunnen over eerder aangekochte producten hier geen rechten aan ontlenen. Indien de aankoop binnen 3 kalenderdagen voor wijzigingen prijs heeft plaatsgevonden, is koper bereid om in nader overleg te treden met koper. Voorgestelde oplossing is 50% van de prijsdaling een waardebon als compensatie.

Artikel 10   Betaling en incassobeleid

 1. Betaling van verkoop op bestelling geschiedt minimaal 30% vooraf per pin/Contant/Waardebon. Overige 70% vooraf bij afhalen of bezorging per Contant/Pin/Bank/Waardebon.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Gister&Vandaag. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Gister&Vandaag een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Gister&Vandaag gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Gister&Vandaag op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Gister&Vandaag heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gister&Vandaag kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gister&Vandaag kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting van uiterlijk 14 dagen voldoet, zal Koper een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Gister&Vandaag zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Gister&Vandaag meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11   Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gister&Vandaag geleverde zaken, blijven eigendom van Gister&Vandaag totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Gister&Vandaag gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Gister&Vandaag zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Gister&Vandaag haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Gister&Vandaag of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gister&Vandaag zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Gister&Vandaag heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Gister&Vandaag. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Gister&Vandaag zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Gister&Vandaag worden vergoed door Koper.

Artikel 12   Garantie

 1. Gister&Vandaag staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
 2. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan. Wij adviseren dat de luchtvochtigheid in de ruimte van uw meubel tussen de 50% en 60% blijft. Dit is te meten met een hygrometer.
 1. Verkleuren en of plooivorming van textiel vezelstoffen en leder voor zover deze verkleuring vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector als algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de materialen wordt niet als gebrek genoemd.
 1. Artikelen die die vallen onder “showroom artikel” zijn door de koper in de winkel aandachtig bekeken, zodat koper op de hoogte is van eventuele beschadigingen.
 2. Op “showroom artikelen” zit geen garantie.

Artikel 13   Opschorting en ontbinding

 1. Gister&Vandaag is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Gister&Vandaag bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Gister&Vandaag gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Gister&Vandaag bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gister&Vandaag op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Gister&Vandaag de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Gister&Vandaag behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 6. Koper kan na ondertekening van de overeenkomst niet meer kosteloos annuleren. Annuleren kost vanaf dat moment 30% van het aankoopbedrag. Bij op maat geproduceerde producten en commissie producten (producten die naar uw wens besteld worden bij leveranciers) zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld met een minimum van 50% van het aankoopbedrag. Verkoper wil ten allen tijde meedenken in een oplossingen richting de koper om annuleringen te voorkomen.

Artikel 14   Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Gister&Vandaag leidt tot aansprakelijkheid van Gister&Vandaag jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Gister&Vandaag in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 2. Gevolgschade is uitgesloten conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Gister&Vandaag is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Gister&Vandaag levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Gister&Vandaag is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Gister&Vandaag is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Gister&Vandaag staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Gister&Vandaag verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Gister&Vandaag vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Gister&Vandaag binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 15  Overmacht

 1. Gister&Vandaag is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Gister&Vandaag, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Gister&Vandaag zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Gister&Vandaag en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Gister&Vandaag buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Gister&Vandaag heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gister&Vandaag haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Gister&Vandaag ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gister&Vandaag gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Gister&Vandaag verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 17   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Gister&Vandaag gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Gister&Vandaag de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Gister&Vandaag op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18   Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Gister&Vandaag en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht+ het ordernummer beginnende met GV”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Gister&Vandaag de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Gister&Vandaag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19   Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Gister&Vandaag en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Gister&Vandaag heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Gister&Vandaag en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 Deurne, 28 februari 2018

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »